Μικα (μαρμαρυγίας) φυλλοπυριτικά ορυκτά (K, Na, B, Ca, Cs, (NH4) ) (Al, Li, Zn, Cr,V, Fe, Mg, Mn, Ti)2,3 (Al, Bi, B, Fe+3,Si)4O10 (O,F, OH)2