Στην Θεσσαλονίκη δεν τον γνώρισαν. Οϋτε και στην Κασανδρία