Από σχολική παράσταση Δημοτικού Σάμος αίθουσα Δήμου 1970