Περιβαλλοντική στον Βόλο Δεγαίτα,Κουροζίδου, Βουρλιώτης