Σχολικά μαθήματα: Μια συνοπτική και όσο γίνεται απλή παρουσίαση σχολικών μαθημάτων, τονίζοντας κάποιες σημαντικές γνώσεις που πρέπει να αφομοιωθούν