Καθηγητές από Γυμνάσιο Μαραθοκάμου 1978 με Ν. Σπανό και Κομήνη και Γαιτάνου, Ριζάκη Βονάτσος (αποθανών) Βονάτσου Ευαγγγ. (τέλος) κ.α