Για να τους βγει, στη Γενεύη συντονίζονται δραστηριότητες με πόδια παιδιών