Σταυροφόροι στις διάφορες εκστρατείες τους σε χώρες της εγγύς Ανατολής (Συρία κ.λ.π.)