αιτηση που έγινε στις 14 για δύο αντίγραφα πρακτικών στις 14 Φεβρουαρίου για αντίγραφα πρακτικών της πόλης