Στιγμιότυπο εκδήλωσης με ομιλητη Χ. Φλωράκη (από διδίκτυο)