2016- 2018. Κοπιώδης πορεία διαρκών αλλαγών , παραιτήσεων και αναδιοργανώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας. ΕΤΑ. Ας μη ρωτήσουμε το γιατί;

2018-06-05 19:10

της Δήμητρας Σπανού

 

μεταφορά από https://www.nbg.gr/el/the-group/corporate-governance/board-of-directors

 

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της ΕΤΕ αποτελείται από επίλεκτα μέλη που συγκαταλέγονται μεταξύ επιφανών προσωπικοτήτων της διεθνούς οικονομικής και κοινωνικής ζωής.

Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη, με δυνατότητα επανεκλογής σύμφωνα με όσα ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία και το Καταστατικό της Τράπεζας.

Την 4.05.2018 το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε  και αποφάσισε τη συγκρότησή του σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος (μη εκτελεστικός) του Δ.Σ. της ΕΤΕ ορίστηκε ο κ. Κώστας Μιχαηλίδης, o κ. Παύλος Μυλωνάς, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, ο οποίος και θα ασκεί τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Δημήτριος Δημόπουλος και Γραμματέας Δ.Σ. και Επιτροπών Δ.Σ. ορίστηκε ο κ. Παναγιώτης Δασμάνογλου, Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης της Τράπεζας και του Ομίλου.

7 από τα 9 μέλη του Δ.Σ. είναι μη εκτελεστικά.

Πρόσθετα σημειώνεται ότι:

Όπως γνωστοποιήθηκε από την Τράπεζα βάσει της α23.5.2018 επιστολής του ΤΧΣ καθήκοντα Εκπροσώπου του ΤΧΣ στο Πλαίσιο του νόμου 3864/2010 ασκούνται από τον κ. Χριστόφορο Κουφαλιά.

Την 23.04.2018, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, ο κ. Andrew McIntyre εξελέγη ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις 28.02.2018, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοινώθηκε η παραίτηση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, κ. Πέτρου Σαμπατακάκη.

Στις 31.01.2018, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοινώθηκε η αποχώρηση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, κ. Mike Aynsley.

Στις 27.12.2017 το εκτελεστικό μέλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας κος Παναγιώτης (Τάκης) - Αριστείδης Θωμόπουλος υπέβαλλε την παραίτησή του. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας κατά τη διάρκεια της συνεδριάσεώς του την ίδια μέρα, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε  σε σώμα και εξέλεξε τον κ. Κώστα Μιχαηλίδη ως νέο μη εκτελεστικό Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Την 01.11.2017 το Διοικητικό  Συμβούλιο, εξέλεξε τον κ. Κώστα Μιχαηλίδη ως νέο μη εκτελεστικό μέλος και Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Την 19.6.2017 το μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου, κος Σπύρος Λορεντζιάδης, γνωστοποίησε στο Διοικητικό Συμβούλιο την παραίτησή του, με ημερομηνία ισχύος την 30η Ιουνίου 2017.

Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και σε συνέχεια της από 30.3.2017 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, η κα Παναγιώτα Ιπλιξιάν ορίσθηκε ως νέα εκπρόσωπος του ΤΧΣ στο Δ.Σ. της Τράπεζας, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.3864/2010 όπως ισχύει και τη Σύμβαση Πλαίσιο μεταξύ της Τράπεζας και του ΤΧΣ, στη θέση του κ. Παναγιώτη Λευθέρη, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του.

Την 27.12.2016, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, η κα Eva Cederbalk εξελέγη ως νέο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος  μη εκτελεστικού μέλους κ. Ευθύμιου Κατσίκα.

Κατά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 2.11.2016, υπέβαλαν την παραίτησή τους, η Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΤΕ κα Λούκα Κατσέλη καθώς και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη κ.κ Δημήτριος Αφεντούλης και Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας κατά τη συνεδρίαση του που έλαβε χώρα στις 2.11.2016, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων, το Δ.Σ. εξέλεξε μη εκτελεστικά μέλη τον κ. Παναγιώτη-Αριστείδη Θωμόπουλο, τον κ. Claude Piret καθώς και τον κ. Σπύρο Λορεντζιάδη.

Την 22.7.2016 εξοφλήθηκαν ολοσχερώς και διαγράφηκαν οι τίτλοι εκδόσεως Εθνικής Τράπεζας που είχαν εκδοθεί με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3723/2008. Ως εκ τούτου, μετά και την οριστική λήξη των εγγυήσεων αυτών, η Εθνική Τράπεζα έπαψε να υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 3723/2008 και παράλληλα έπαυσε η εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στις 29.6.2016 και σε συνέχεια της παραίτησης του κ. Kurt Geiger από ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εξέλεξε ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου την κα Marianne Økland, σε πλήρωση κενής θέσης ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 3 του Καταστατικού της Τράπεζας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στις 26.5.2016, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, εξέλεξε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τους κκ. Kurt Geiger και Mike Aynsley, σε πλήρωση των κενών θέσεων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 3 του Καταστατικού της Τράπεζας και το υφιστάμενο πλαίσιο αρχών εταιρικής διακυβέρνησης.

Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 26.1.2016 ο κ. Α. Μπούμης υπέβαλε την παραίτησή του.

Το 2017 το Δ.Σ. συνεδρίασε 23 φορές.

Το 2017 οι Επιτροπές του Δ.Σ. συνεδρίασαν συνολικά 51 φορές.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα ακόλουθα:

 

Πρόεδρος του Δ.Σ. (Μη Εκτελεστικός)

Κώστας   Μιχαηλίδης

 

 
Έναρξη Πρώτης Θητείας:27/12/2017
Λήξη Θητείας:
Εθνικότητα:Κυπριακή
Έτος γέννησης:1949
Συμμετοχή Σε Άλλα ΔΣ:
CV

 

Αναπληρωτές Διευθύνοντες Σύμβουλοι

Παύλος   Μυλωνάς - Acting CEO

 

 
Έναρξη Πρώτης Θητείας:26/6/2014
Λήξη Θητείας:2018
Εθνικότητα:Ελληνική
Έτος γέννησης:1958
Συμμετοχή Σε Άλλα ΔΣ:
CV

Δημήτριος   Δημόπουλος

 

 
Έναρξη Πρώτης Θητείας:26/6/2014
Λήξη Θητείας:2018
Εθνικότητα:Ελληνική
Έτος γέννησης:1947
Συμμετοχή Σε Άλλα ΔΣ:
CV

 

​Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ.

Marianne   Økland

 

 
Έναρξη Πρώτης Θητείας:
Λήξη Θητείας:
Εθνικότητα:Νορβηγική
Έτος γέννησης:1962
Συμμετοχή Σε Άλλα ΔΣ:
CV

 

 

Claude   Piret

 

 
Έναρξη Πρώτης Θητείας:2/11/2016
Λήξη Θητείας:
Εθνικότητα:Βελγική
Έτος γέννησης:1951
Συμμετοχή Σε Άλλα ΔΣ:
CV

 

 

Χάρης   Μάκκας

 

 
Έναρξη Πρώτης Θητείας:
Λήξη Θητείας:
Εθνικότητα:Ελληνική
Έτος γέννησης:1952
Συμμετοχή Σε Άλλα ΔΣ:
CV

Andrew   McIntyre

 

 
Έναρξη Πρώτης Θητείας:23/4/2018
Λήξη Θητείας:
Εθνικότητα:
Έτος γέννησης:
Συμμετοχή Σε Άλλα ΔΣ:
CV

 

Μη εκτελεστικά Μέλη Δ.Σ.

Eva   Cederbalk

 

 
Έναρξη Πρώτης Θητείας:27/12/2016
Λήξη Θητείας:2018
Εθνικότητα:Σουηδική
Έτος γέννησης:1952
Συμμετοχή Σε Άλλα ΔΣ:
CV

 

Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ( Ν. 3864/2010) 

Χριστόφορος   Κουφαλιάς

 

 
Έναρξη Πρώτης Θητείας:
Λήξη Θητείας:
Εθνικότητα:
Έτος γέννησης:
Συμμετοχή Σε Άλλα ΔΣ:
CV

 

Γραμματέας Δ.Σ.

Παναγιώτης   Δασμάνογλου

 

 
Έναρξη Πρώτης Θητείας:28/1/2014
Λήξη Θητείας:
Εθνικότητα:Ελληνική
Έτος γέννησης:1963
Συμμετοχή Σε Άλλα ΔΣ: