ΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Κεφ2 ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ. Πέριπτώσεις ασκήσεων του κεφαλαίου 2

2016-09-14 21:36

από την Δήμητρα Σπανού χημικό, καθηγήτρια Δευτεροβάθμιας Εκ/σης 1ου Γυμνασίου Δάφνης

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ 2016-2017 ΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κεφάλαιο «ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ» • Παρ. «Μεταβολή ενέργειας κατά τις χημικές μετα- βολές. Ενδόθερμες-εξώθερμες αντιδράσεις Θερμότητα αντίδρασης - ενθαλπία» ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ υποενοτήτων: «Ενθαλπία αντίδρασης - ΔΗ», «Πρότυπη ενθαλπία αντίδρασης, ΔΗ0 », «Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού, ΔΗ0 f », «Πρότυπη ενθαλπία καύ- σης, ΔΗ0 c », «Πρότυπη ενθαλπία εξουδετέρωση, ΔΗ0 n », «Πρότυπη ενθαλπία διάλυσης, ΔΗ0 sol» και «Ενθαλπία δεσμού, ΔΗ0 B ». Κεφάλαιο «ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ» • Παρ. «Γενικά για τη χημική κινητική και τη χημική αντίδραση - Ταχύτητα αντίδρασης» μέχρι και το 1ο Πα- ράδειγμα με την Εφαρμογή του.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Πως μέσα από την θεωρία βιβλίο της Χημείας Προσανατολισμού Γ τάξης Ενιαίου Λυκείου

περνάμε σε  κάποιες χαρακτηριστικές ασκήσεις  Κεφάλαιου 2

 

 

Θερμιδομετρία

Μπορούμε να συσχετίσουμε την θερμότητα μιας αντίδρασης με τις ποσότητες των σωμάτων που λαμβάνουν μέρος σε αυτήν με απλούς στοιχειομετρικούς υπολογισμούς

Παράδειγμα 1

Δίνονται οι θερμοχημικές εξισώσεις  (1) Η2 + Cl2  -> 2HCl  +44,4 Kcal και η(2) Η22(ατμοί) - > 2ΗΙ  -12,4 kcal

Μίγμα χλωρίου και ατμοί ιωδίου αντιδρά πλήρως με υδρογόνο. Ποια πρέπει να είναι η αναλογία μορίων των συστατικών του μίγματος ώστε κατά την αντίδραση να μην παρατηρείται θερμική μεταβολή;

Λύση

στις αντιδράσεις  Η2 + Cl2  -> 2HCl  +44,4 Kcal

Η2 +Ι2(ατμοί) - > 2ΗΙ  -12,4 kcal

που γίνονται ταυτόχρονα

Για να μην έχουμε θερμική μεταβολή πρέπει Q1 +Q2 =0 (3) -> α.44.4 +β.(-12,4)=0

στην (1) :  Αν έχω α mol  υδρογόνου και  α mol χλωρίου τότε η Q1 =α.44.4 

στην (2) :Αν έχω β mol  υδρογόνου και  β mol ιωδίου τότε  Q2 =β.12,4

 και  α/β=χ ->

διαιρώ την 3 με το β  και έχω α/β.44.4 +β/β.(-12,4)=0-> χ.44.4 -12.4 =0 ->χ=12,4/44.4

 

(σελ 66) Παράδειγμα2

Σε θερμιδόμετρο που περιέχει 25 mL διαλύματος CuSO4 1 Μ, προστίθεται περίσσεια σκόνης Zn. H αρχική θερμοκρασία του

διαλύματος αυξάνεται από 20,2 o C σε 70,8 o C. Να υπολογίσετε την ενθαλπία της αντίδρασης:

Zn+CuSO4  ->ZnSO4+Cu

Δίνεται ότι: c διαλύματος = 4,18 kJ/kg.o C και ρ (διαλύματος) = 1 g/mL.

To ποσό της θερμότητας που απορροφάται από το θερμιδόμετρο και τα αντιδραστήρια να θεωρηθεί αμελητέο.

Λύση 

Θα χρησιμοποιήσω την εξίσωση της θερμιδομετρίας για το διάλυμα

Σε θερμιδόμετρο που περιέχει 25 mL διαλύματος CuSO4 1 Μ,
προστίθεται περίσσεια σκόνης Zn. H αρχική θερμοκρασία του
διαλύματος αυξάνεται από 20,2 o C σε 70,8 o C. Να υπολογίσετε την
ενθαλπία της αντίδρασης:

Q= m,c.ΔΤ 

m : η μάζα του διαλύματος σε γραμμάρια

c : η ειδική θερμοχωρητικότητα του διαλύματος εκφρασμένη συνήθως

σε J g-1 grad-1 ή cal g-1grad-1.

ΔT: η μεταβολή της θερμοκρασίας σε οC ή K.

Πρέπει να υπολογίσουμε την μάζα του διαλύματος θειικού χαλκού σε γραμμάρια .

 Μας δίνεται ο όγκος  στο διάλυμα και η πυκνότητα του διαλύματος άρα m=ρ.v  

mδιαλύματος=  1 g/mL.25 mL =25g διαλύματος

Επίσης μετατρέπω μονάδες σε θερμοχωρητικότητα  4,18 kJ/kg o C.=  4,18 1000J/1000go C = 4,18 J/g.o C

ΔΤ =  70,8 o C - 20,2 o C .50,6o C = 

στην εξίσση Q= m,c.ΔΤ αντικαθιστώ

Q= . 4,18 J/g.o C50,6o C = 5287.7j =5,2877kj

Η ποσότητα  σε mol του θειικού χαλκού στα 25ml είναι  25/1000 mol CuSO4 =0,025

 και ελευθερώνει θερμότητα 5,2877kj

Η θερμότητα που ελευθερώνεται από 1 mol βρίσκεται ισή με 211,5kj Άρα η ΔΗ =- 211,5kj

 

Νόμοι της θερμοχημείας

Μπορούμε να συνδυάσουμε διάφορες εξισώσεις ώστε να δώσουν την ζητούμενη της οποίας δεν γνωρίζουμε την ενθαλπία . Αν χρειαστεί να αντιστρέφουμε ορισμένες , ή πολλαπλάσιάζουμε με κάποιον συντελεστή ορισμένες άλλες. Συνήθως προσθέτουμε κατά μέλη και παίρνουμε την ζητούμενη

Παράδειγμα 3

(σελ 65) Να υπολογίσετε την ενθαλπία σχηματισμού του ακετυλενίου C2H2

2C(γραφίτης)+H2(g) - > C2H2(g) ΔΗf = x kJ

από τα παρακάτω δεδομένα:

 α.      C(γραφίτης)+O 2(g)  ->CO2(g) ΔΗ1= -393,5 kJ

β.       H2(g)+1/2O2(g) ->  H2O (g) ΔΗ2 = -285,8 kJ 

γ.      2C2H2(g)+5O2(g) ->  4CO2(g)+2H2O (g) ΔΗ3 = -2595,8 kJ

Λύση

Προσπαθώ από τις αντιδράσεις που έχω με τις γνωστές ενθαλπίες να κατασκευάσω την αρχική αντιστρέφοντας, και πολλαπλασιάζοντας με συντελεστές όπου χρειάζεται. 

Την πρώτη την πολλαπλάσιάζω επί 2 για να πάρω τον συντελεστή 2 όπως στον άνθρακα της ζητούμενης

α΄   2 C(γραφίτης)+2O 2(g)  -> 2CO2(g)  2ΔΗ1= 2.(-393,5) kJ

Την δεύτερη την αφήνω όπως είναι και μου δίνει το υδρογόνο στο πρώτο μέλος όπως στην  ζητούμενη.
β΄    H2(g)+1/2O2(g) ->  H2O (g)    ΔΗ2 = -285,8 kJ

Την τρίτη την πολλαπλασιάζω με 1/2 για να πάρω ένα ακετυλένιο (C2H2). Επίσης την αντιστρέφω για να έρθει το ακετυλένιο στο δεύτερο μέλος όπως στην ζητούμενη

γ΄    2CO2(g)+H2O (g)  -> C2H2(g)+5/2O2(g)  ΔΗ3 = +2595,8/2 kJ

Προσθέτω τις α΄και β΄και γ΄κατά μέλη.  Τα οξυγόνα, τα διοξείδια του άνθρακα και το νερό απλοποιούνται και καταλήγουμε στην αρχική στην οποία

 η ΔΗ=  2.(-393,5) +(-285,8) + 2595,8/2 =.....

 

Παράδειγμα 4

Συχνά σε μια αντίδραση, πρέπει να υπολογίσουμε την μεταβολή της  ενθαλπίας,  από τις ενθαλπίες αντιδράσεων  σχηματισμού των σωμάτων που πέρνουν μέρος σε αυτήν. Γράφουμε  τις εξισώσεις και αντιστρέφουμε αυτές των αντιδρώντων, πολλαπλάσιάζουμε με συντελεστές,εάν χρειάζεται, ώσπου να καταλήξουμε στην επιθυμητή. Υπάρχουν και παραλλαγές που  μπορεί να ζητούν κάτι άλλο.

 

Για τον σχηματισμό του NO2 η ΔΗ = 8,09kcal/mol. στους 25οC.  Για τον  σχηματισμού του αερίου Ν2Ο είναι   ΔΗ= 2,31kcal/mol. Πόση είναι η ΔΗ κατά τον σχηματισμό  Ν2Ο2 από δύο μόρια NO2 με τον σχηματισμό απλού ομοιοπολικού δεσμού . Όλες οι ΔΗ των αντιδράσεων μετρημένες στους 25οC.

(1)          1/2Ν2 + Ο2 -> ΝΟ2   ΔΗ=8,09kcal/mol

 (2)        Ν2 +2Ο2  - >   Ν2Ο4     ΔΗ= 2,31kcal/mol   

 (3)      2ΝΟ2   ->      Ν2Ο4     ΔΗ= ;

Λύση

την πρώτη αντίδραση (1)

Διπλασιάζουμε  Ν2 +  2Ο2 -> 2ΝΟ2      ΔΗ=2.8,09kcal/mol    και αντιστρέφουμε 2ΝΟ2 -> Ν2 +  2Ο2   ΔΗ= -2.8,09kcal/mol (1΄)

Προσθέτουμε κατά μέλη την (1΄) και την (2) και παίρνουμε την ζητούμενη

 2ΝΟ2   ->      Ν2Ο4     ΔΗ=--13,87kcal/mol 

 

 

 

ΠΗΓΕΣ

Χημεία Γ Γενικού Λυκείου προσανατολισμού

Μεθοδολογία -Προβλήματα Ανόργανης Χημείας Κορέση Ντάση 1985