Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κ.λ.π. και κυβερνητική ευαισθητοποίηση κυβερνήσεων Ελλάδας, Αυστρίας, Ιταλίας, Πολωνίας, πάνω στο θέμα ελέγχου διαδικτύου

2017-08-09 12:32

Της Δήμητρας Σπανού

για να ενημερώνεστε που ευαισθητοποήθηκαν οι κυβερνήσεις των χωρών  (ελπίζω να είναι ενήμερες!) για να ξεκινήσει έλεγχος στο διαδίκτυο

 Ελπίζω η φωτογραφία του κ Gonzalez να μην εμπίπτει στην νομθεσία αυτή.

Η απόφαση του δικαστηρία σε προσφυγή για έλεγχο του διαδικτύου για προστασία προσωπικών δεδομένων και χρήση μηχανών αναζήτησης 

ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΤΕ από

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=152065&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=276332

 

μαζύ με αυτό που προβάλει το δικαίωμα στη λήθη ...

https://www.nytimes.com/2014/05/30/business/international/on-the-internet-the-right-to-forget-vs-the-right-to-know.html

 

φωτο από https://www.google.gr/search?q=costeja+gonz%C3%A1lez&safe=strict&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj0-7Pk78nVAhVrDcAKHdzDDiEQ_AUICigB&biw=1211&bih=618#imgrc=rDDLO8MWMmCXfM: