Εάν είστε υπάλληλος και σας "τραβούν" σε διάφορες δίκαιες ή άδικες απολογίες, μάθετε τι προβλέπει ο νόμος. Ιδιαίτερα εάν πρόκειται για περιπτώσεις διώξεων και στημένων επισόδιων, τα οποία μπορούν να συμβούν οπουδήποτε: στο δρόμο, στην υπηρεσία σας κ.λ.π.

2023-04-05 15:06

Δήμητρα Σπανού Καθηγήτρια στο 1ο Γυμνάσιο Δάφνης

 

edu.klimaka.gr/nomothesia/kathhkontologio/2292-perioxes-perifereias-sxolikoi-symboyloi

ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ - ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

«Η κλήση σε απολογία και κάθε πρόσκληση ή ειδοποίηση του διωκομένου επιδίδονται με δικαστικό επιμελητή ή άλλο δημόσιο όργανο στον ίδιο προσωπικά ή στην κατοικία, που έχει δηλώσει στην υπηρεσία του, σε πρόσωπο με το οποίο συνοικεί. Για την επίδοση αυτή συντάσσεται αποδεικτικό. Εάν δεν καταστεί δυνατή η επίδοση για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περιπτώσεως αγνώστου διαμονής του διωκομένου, το έγγραφο τοιχοκολλάται στο κατάστημα της υπηρεσίας του υπαλλήλου και συντάσσεται πρωτόκολλο που υπογράφεται από έναν μάρτυρα. Σε περίπτωση άρνησης
παραλαβής, αυτός που διενεργεί την επίδοση συντάσσει πράξη στην οποία βεβαιώνεται η άρνηση».

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείσθε για την πιστή τήρηση, των προαναφερομένων στην ως άνω διάταξη, καθώς με την επίδοση του εγγράφου ο διοικούμενος αποκτά πλήρη γνώση του περιεχομένου του, προκειμένου να ασκηθούν μετέπειτα τα προβλεπόμενα εκ του νόμου δικαιώματά του. Εξ αυτού του λόγου η μη ορθή επίδοση ενός εγγράφου, καθιστά την επίδοση αυτή άκυρη.

Ειδικότερα, οι επιδόσεις συντελούνται με τους εξής τρόπους :

 • Με παράδοση στον ενδιαφερόμενο, στον ίδιο προσωπικά ή στην κατοικία που έχει δηλώσει στην υπηρεσία του, με δικαστικό επιμελητή ή άλλο δημόσιο όργανο, συντασσόμενου σχετικού αποδεικτικού επίδοσης. Συνιστάται κατά σειρά προτεραιότητας, η επίδοση του εγγράφου στα χέρια του διοικουμένου.
 • Με παράδοση σε σύνοικο, μόνο όταν ο ενδιαφερόμενος δεν ανευρεθεί ούτε στο χώρο άσκησης των επαγγελματικών καθηκόντων του, ούτε στον τόπο διαμονής ή της οικίας του, τότε ο επιδίδων εγχειρίζει το έγγραφο σε κάποιον από εκείνους που διαμένουν, έστω και προσωρινά μαζί του, αρκεί τα πρόσωπα αυτά να είναι ενήλικα και να έχουν συνείδηση των πράξεών τους (σχετ. άρθρα 128 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και 51 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας).
 • Με θυροκόλληση, σε περίπτωση που ο επιδίδων, δεν βρει στην οικία κάποιο από τα αναφερόμενα, στην ως άνω παράγραφο, πρόσωπα, εσωκλείει σε φάκελο το σχετικό έγγραφο, συντάσσοντας πρωτόκολλο θυροκόλλησης το οποίο επικολλά στην πόρτα της οικίας, παρουσία ενός μάρτυρα. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 128 παρ. 4 του Κώδικα Πολ. Δικονομίας .
  .«β) το αργότερο την επομένη εργάσιμη ημέρα μετά τη θυροκόλληση, αντίγραφο του εγγράφου, που συντάσσεται ατελώς, πρέπει να παραδοθεί στα χέρια του προϊσταμένου του αστυνομικού τμήματος ή σταθμού της περιφέρειας της κατοικίας και αν λείπει ο προϊστάμενος, στον αξιωματικό ή υπαξιωματικό υπηρεσίας ή στο σκοπό του αστυνομικού καταστήματος…
  γ) το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παράδοση, σύμφωνα με την περίπτωση β’, εκείνος που ενήργησε την επίδοση του εγγράφου πρέπει να ταχυδρομήσει σε εκείνον προς τον οποίο απευθύνεται η επίδοση έγγραφη ειδοποίηση στην οποία πρέπει να αναφέρεται το είδος του εγγράφου που επιδόθηκε, η διεύθυνση της κατοικίας, όπου έγινε η θυροκόλληση του, η ημερομηνία της θυροκόλλησης, η αρχή στην οποία παραδόθηκε το αντίγραφο, καθώς και η ημερομηνία της παράδοσης.. ».
  Στην περίπτωση δε που ο επιδίδων βρίσκει μεν στην οικία του τον ενδιαφερόμενο ή τον 
 • σύνοικο αλλά αυτοί αρνούνται να παραλάβουν το έγγραφο, τότε συντάσσεται πρωτόκολλο θυροκόλλησης/τοιχοκόλλησης, στο οποίο θα βεβαιώνεται η άρνηση παραλαβής, παρουσία ενός μάρτυρα.
 • Με τοιχοκόλληση, όπως ορίζεται και στο άρθρο 138 του Υ.Κ. όπως ισχύει, στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επίδοση για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περιπτώσεως αγνώστου διαμονής του διωκομένου, το έγγραφο τοιχοκολλάται στο κατάστημα της υπηρεσίας του υπαλλήλου και συντάσσεται πρωτόκολλο που υπογράφεται από έναν μάρτυρα.