Η ρύθμιση της οξύτητας στον Ανθρώπινο Οργανισμό. Μέρος πρώτο Β. Τα ρυθμιστικά διαλύματα σε ορισμένα βιολογικά συστήματα του οργανισμού: Πλάσμα, ερυθρά αιμοσφαίρια, διάμεσο υγρό, ενδοκυττάριο υγρό

2018-01-20 16:06

της Δήμητρας Σπανού χημικού, καθηγήτριας δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 1ου Γυμνασίου Δάφνης ειναι

 

 

 Στα εσωτερικά υγρά του ανθρώπινου οργανισμού, λέμφος, αίμα, πλάσμα εγκεφαλονωτιαίο κ.λ.π.   μεγάλη σημασία έχει η οξύτητα του πλάσματος του αίματος και του υγρού των ιστών, να διατηρεί σταθερές  τιμές PH

 

Τα ρυθμιστικά διαλύματα του πλάσματος

Τα ρυθμιστικά διαλύματα του πλάσματος  είναι : Τα ανθρακικά   ΗCO3- / H2CO3,     τα ρυθμιστικά των πρωτεινών

 Πρωτείνες-/ Η- πρωτείνες,       τα όξινα φωσφορικά ΗPO4-- / H2PO3- ,  ,       τα ρυθμιστικά των οργανικών οξέων  RΟΟ- /RΟΟΗ

Τα ρυθμιστικά διαλύματα των ερυθρών αιμοσφαιρίων  

 είναι    τα ανθρακικά   ΗCO3- / H2CO3,   της αιμοσφαιρίνης  Hb- /HHb,  H  οξυαιμοσφαιρίνη HbΟ2-/ HHbΟ2Τα  όξινα φωσφορικά   ΗPO4-- / H2PO3-, τα οργανικά οξέα RΟΟ- /RΟΟΗ

Τα ρυθμιστικά διαλύματα του  διαιμεσοκυττάρυ υγρού   είναι : Τα ανθρακικά   ΗCO3- / H2CO3,           τα όξινα φωσφορικά ΗPO4-- / H2PO3- ,  τα ρυθμιστικά των οργανικών οξέων  RΟΟ- /RΟΟΗ, τα ρυθμιστικά των πρωτεινών (ελαττωμένα)   Πρωτείνες-/ Η- πρωτείνες

Τα ρυθμιστικά διαλύματα του  ενδοκυττάρυ υγρού   είναι : Κυρίως  τα όξινα φωσφορικά ΗPO4-- / H2PO3- . Σε πολύ μικρή αναλογία  τα ρυθμιστικά των ανθρακικών και τα ρυθμιστικά των πρωτεινών (ελαττωμένα)   

 

 

 

Ρύθμιση οξύτητας

Εάν χρειαστεί να ρυθμιστεί η οξυτητα του πλάσματος, λ.χ. εάν το Ph κατέβει 7  2mM  οξέος μπορούν να εξουδετερωθολυν από 

-HCO3, 8mM  οξέος μπορούν να εξουδετερωθούν από -Hb   και HbO2 και 2mM  οξέος μπορούν να εξουδετερωθούν από τα ανιόντα των λοιπων ρυθμιστικών συστημάτων.

Τα πρωτεινικά ανιόντα του πλάσματος εξουδετερώνουν έως 1,7Μ οξέος

Στα ερυθρά αιμοσφαίρια τα σπουδαιότερα ρυθμιστικά είναι της αιμοσφαιρίνης και της οξυαιμοσφαιρίνης

Από υπολογισμούς βρέθηκε ότι η ολική ρυθμιστική ικανότητα ενός ενηλίκου είναι η εξουδετέρωση 900ml διαλύματος οξέος συγκεντρώσεων 1Ν