Σχετικά με τις άδειες άνευ αποδοχών. Υπάρχει ανώτατο χρονικό όριο ανά περίπτωση

2021-07-17 12:10

της Δήμητρας Σπανού καθηγήτριας Χημικού 

 

Επειδή κάτι ακούγεται τελευταία για  νέο νομοθετικό πλαίσιο για τον Υποχρεωτικό  εμβολιασμό

 και για την  ενημέρωση 'Εθεν και 'ενδεν

απόσπασμα για δημοσιους υπαλλήλους από www.aade.gr/sites/default/files/2019-04/%CE%91%CE%94%CE%95%CE%99%CE%95%CE%A3.pdf

και συγκεκριμένα για εκπαιδευτικούς 

dide.lef.sch.gr/%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/adeies-monimoi...

Δικαίωμα άδειας άνευ αποδοχών

Με σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου της υπηρεσίας που υπηρετούν οι υπάλληλοι, και εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν, δύναται να χορηγηθεί στον υπάλληλο άδεια άνευ αποδοχών μέχρι και ένα μήνα κατά ημερολογιακό έτος για σοβαρούς προσωπικούς λόγους. Η εν λόγω άδεια συνιστά χρόνο πραγματικής υπηρεσίας, καθόσον οι εισφορές που αναλογούν παρακρατούνται αναδρομικά από την Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης στον επόμενο μήνα της χορηγηθείσας άδειας (παρ. 1 άρθ. 51 του ν. 3528/2007). Με γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου δύναται να χορηγηθεί άδεια άνευ αποδοχών συνολικής διάρκειας μέχρι και πέντε ετών, κατόπιν αιτήσεως του υπαλλήλου για σοβαρούς ιδιωτικούς – προσωπικούς λόγους (παρ. 2 άρθ. 51 του ν. 3528/2007). Η παραπάνω άδεια χορηγείται υποχρεωτικά χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου όταν πρόκειται για ανατροφή τέκνου έως και έξι ετών (παρ. 1 άρθ. 53 του ν. 3528/2007). Οι τέσσερις πρώτοι μήνες της εν λόγω άδειας αποτελούν χρόνο πραγματικής υπηρεσίας μόνο όσον αφορά την υπηρεσιακή και μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου, χωρίς να υπολογίζονται στο συνταξιοδοτικό δικαίωμά του (άρθ. 52 του ν. 4075/2012). Υπάλληλος που έχει σύζυγο που υπηρετεί στο εξωτερικό σε Ελληνική υπηρεσία του Δημοσίου, νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή άλλου φορέα του δημοσίου τομέα ή σε υπηρεσία ή φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνή οργανισμό στον οποίο μετέχει και η Ελλάδα, δικαιούται να πάρει άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι έξι έτη συνεχώς ή και τμηματικά, εφόσον έχει συμπληρώσει διετή πραγματική υπηρεσία. Στον υπάλληλο που αποδέχεται θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε διεθνή οργανισμό, στον οποίο μετέχει η Ελλάδα, χορηγείται μετά από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι πέντε έτη, η οποία μπορεί να παραταθεί με την ίδια διαδικασία για ακόμα μία πενταετία. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος δεν εμφανιστεί να αναλάβει καθήκοντα μέσα σε δύο μήνες από την λήξη της εν λόγω άδειας, θεωρείται ότι παραιτήθηκε αυτοδικαίως από την υπηρεσία. Κατά την διάρκεια της άδειας αυτής ο υπάλληλος υποχρεούται να καταβάλλει τις νόμιμες κρατήσεις για κύρια και επικουρική ασφάλιση καθώς και στα ταμεία πρόνοιας (παρ. 4 και 6 άρθ. 51 του ν. 3528/2007). Η χρήση της άδειας άνευ αποδοχών μπορεί να γίνει και σε ώρες μειωμένης εργασίας, είτε μέχρι και 50% της ημερήσιας απασχόλησης είτε μέχρι και 50% των εργάσιμων ημερών, για χρονική διάρκεια μέχρι πέντε έτη συνολικά (παρ. 5 άρθ. 37 του ν. 3986/2011). Σημειώνεται ότι όλες οι άδειες άνευ αποδοχών εκδίδονται μόνο από την Κεντρική Υπηρεσία. Η χορήγησή τους δεν μπορεί να έχει αναδρομικό χαρακτήρα, και ως εκ τούτου η διαδικασία της αίτησής τους θα πρέπει να γίνεται συντονισμένα και έγκαιρα μέσω της υπηρεσίας που υπηρετεί ο εκάστοτε υπάλληλος προς την Κεντρική Υπηρεσία. Επιπρόσθετα, Άδειες Υπαλλήλων Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού _ Τμήμα Α΄ Σελίδα 4 η χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών στους υπαλλήλους συνεπάγεται την μη άσκηση άλλων παράλληλων καθηκόντων με αμοιβή κατά το διάστημα της αποδέσμευσής τους από την υπηρεσία τους με τους άνωθι τρόπους (εξαίρεση αποτελεί η άδεια άνευ αποδοχών λόγω συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε διεθνή οργανισμό, στον οποίο μετέχει η Ελλάδα). Δικαίωμα αδειών μητρότητας, ειδικών αδειών, εκπαιδευτική άδεια: Υπάλληλοι που με την ανάληψη της υπηρεσίας τυγχάνουν να τελούν σε κατάσταση κύησης, λοχείας ή να έχουν δικαίωμα χρήση άδειας ανατροφής λόγω ότι το τέκνο τους είναι κάτω των τεσσάρων ετών, δύναται να λάβουν το υπολειπόμενο δικαίωμα που τους αναλογεί κατά τα άρθρα 52 και 53 του ν. 3528/2007. Σημείο αναφοράς για τον υπολογισμό των εν λόγω δικαιωμάτων αποτελεί η Π.Η.Τ. (στην περίπτωση μη γέννησης του τέκνου για την χορήγηση της άδειας κύησης) και η ημερομηνία γέννησης του τέκνου (για την χορήγηση της άδειας λοχείας ή της άδειας ανατροφής) σε συνδυασμό με την ημερομηνία ορκωμοσίας του υπαλλήλου. Σε κάθε περίπτωση, τυχόν χρήση των εν λόγω δικαιωμάτων από τον υποψήφιο σε διορισμό υπάλληλο σε προγενέστερο χρόνο (ακόμα και η λήψη επιδομάτων για τα εν λόγω δικαιώματα, όπως το επίδομα κύησης και λοχείας από τους ασφαλιστικούς φορείς) λαμβάνονται υπόψη από τις αρμόδιες υπηρεσίες προς αποφυγή διπλής απολαβής του ίδιου δικαιώματος από τον δικαιούχο. Οι ειδικές άδειες που προβλέπονται στο άρθρο 50 του ν. 3528/2007 (άδεια γάμου, πένθους, συμμετοχής σε δίκη, άσκηση εκλογικού δικαιώματος, άδεια γέννησης τέκνου, ειδική άδεια είκοσι δύο ημερών, ειδική άδεια έξι ημερών επιπλέον της κανονικής, άδεια αιμοδοσίας, υπηρεσιακή άδεια αναπλήρωσης με αποδοχές, άδεια Ι.Υ.Α.) εφαρμόζονται και στους νεοδιόριστους, όταν συντρέχουν βεβαίως οι προϋποθέσεις που οι κείμενες διατάξεις κάθε φορά ορίζουν. Η άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης χορηγείται ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου και μετά από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, εφόσον όμως ο υπάλληλος έχει συμπληρώσει την δοκιμαστική υπηρεσία (άρθ. 58 του ν. 3528/2007). Η άδεια εξετάσεων ανέρχεται σε δεκατέσσερις ημέρες ανά ημερολογιακό έτος και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο που ζητά ο ενδιαφερόμενος που έχει την ιδιότητα σπουδαστή-φοιτητή. Δύναται να γίνει χρήση σε συνέχεια μέχρι και δύο ημέρες για κάθε ημέρα εξετάσεων (άρθ. 60 του ν. 3528/2007) .