Συγχωνεύσεις Τραπεζών ή και απορροφήσεις και δημιουργία υπερτραπεζών: Παράδειγμα: Η KPMG Limited από την Marfin Popular Bank Public Co Ltd (‘MPB’) και την Marfin Εγνατία Τράπεζα Ανώνυµος Εταιρεία (‘ΜΕΒ’),

2019-05-16 11:19

της Δήμητρας Σπανού

 

19 Μαΐου 2009: Η MPB ανακοινώνει ότι τα ∆ιοικητικά Συµβούλια της Marfin Popular Bank Public Co Ltd (‘MPB’) και της Marfin Εγνατία Τράπεζα Ανώνυµος Εταιρεία (‘ΜΕΒ’),

Image result for kpmg limited ----------->KPMG Entrance

........

Αντί της δηµιουργίας νέου νοµικού προσώπου, επιλέγει η απορρόφηση της MEB από την MPB, αφού µε τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται φορολογικά πλεονεκτήµατα, όπως η διατήρηση των βιβλίων της Απορροφώσας Εταιρείας, συντοµεύεται η διαδικασία λήψεως εγκρίσεων από της Αρχές, εξασφαλίζεται η συνεχής παρουσία των Συγχωνευόµενων Εταιρειών στην αγορά και δίδεται η εικόνα της συνέχειας της λειτουργίας τους − Η συγχώνευση πραγµατοποιείται µε µεταβίβαση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώµενης εταιρείας στην Απορροφώσα εταιρεία. Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώµενης Εταιρείας, όπως αυτά εµφανίζονται στον Ισολογισµό Μετασχηµατισµού µε ηµεροµηνία 30 Ιουνίου 2009 και όπως αυτά θα διαµορφωθούν µέχρι την έναρξη των αποτελεσµάτων της συγχώνευσης και σε συνδυασµό µε την επανεκτίµηση των συµµετοχών της MEB, θα µεταφερθούν ως στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της Απορροφώσας Εταιρείας, η οποία θα προκύψει από τη συγχώνευσ