Συνθήκη του 1856 κυρησει τις χώρες του Εύξεινου Πόντου αποστρατηκοποιμενες

2022-10-09 04:19

Δημητρα Σπανού

Η Συνθήκη με την οποία τερματίστηκε ο Κριμαϊκός Πόλεμος υπογράφτηκε στο Παρίσι στις 30 Μαρτίου 1856. Η συνθήκη υπογράφτηκε μεταξύ Ρωσίας, Μεγάλης Βρετανίας, Γαλλίας, Πεδεμοντίου και Οθωμανικής αυτοκρατορίας.

Υπογραφή της Συνθήκης. Χαρακτικό του 1856 στο Magazin Istoric

Με βάση τη συνθήκη ο Εύξεινος Πόντος μετατρεπόταν σε ουδέτερη ζώνη, απαγορευομένης της εισόδου πολεμικών πλοίων και οχυρώσεως των παραλίων, εξαιρώντας μόνο τα οθωμανικά εδάφη.