ΚΥΚΛΟΙ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ: Ο κύκλος του ΝΕΡΟΎ

ΚΥΚΛΟΙ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ: Ο κύκλος του ΝΕΡΟΎ

της Δήμητρας Σπανού καθηγήτριας χημικού 1ου Γυμν. Δάφνης

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Η ροή ενέργειας στο φυσικό περιβάλλον, εξελικτική διαδικασία και διαμόρφωση ισορροπιών (απόσπασμα)

Η ροή και ανακύκλυση ενέργειας και ύλης γίνεται  με τους βιογεωχημικούς κύκλους

Οι βιογεωχημικοί κύκλοι περιλαμβάνουν α. φυσικούς μετασχηματισμούς όπως διάλυση, κατακρήμνηση, αεριοποίηση και ενσωμάτωση 

β. χημικές μετατροπές όπως βιοσύνθεση, βιοδιάσπαση, οξειδοαναγωγή και βιομετατροπές 

 γ. συνδυασμόυς φυσικών και χημικών μετατροπών   που μπορούν να προξενίσουν μετάθεση υλικών στον χώρο όπως ιζηματοποίηση , εξαέροση κ.α.

Με τον τρόπο αυτό η παραγώμενη ενέργεια απορροφάταιμετατρέπεται και παροδικά αποθηκεύεται και διασκορπίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να συμβαίνει ενεργειακή ροή ή ροή ενέργειας που είναι απαραίτητη για την λειτουργία των οικοσυστημάτων.

  

    Περιγράφοντας το φυσικό περιβάλλον και τους  γεωβιοχημικούς κύκλους της ύλης

Οι παράγοντες που αποτελούν ένα οικοσύστημα και αλληλοεπιδρούν είναι παράγοντες ύλης και ενέργειας

Η ύλη στο γήϊνο οικοσύστημα παραμένει σχεδόν ανεπιρρέαστη εφόσον τα ποσά ύλης που δέχεται ο πλανήτης από το διάστημα (μετεωρίτες κ.α.) είναι αναλογικά πολύ μικρά. Τα χημικά στοιχεία που επικρατούν στην ζωή (άνθρακας, υδρογόνο, οξυγόνο, άζωτο, θείο, φωσφόρος, κ.α.) αλλά και τα άλλα σε μικρότερες αναλογίες είναι κυρίως αυτά που κυκλοφορούν σε βιοχημικούς κύκλους χημικών στοιχείων ώστε να γίνονται εκ νέου διαθέσιμα. Κύκλος του άνθρακα, κύκλος του αζώτου, κύκλος του οξυγόνου, κύκλος του θείου.

Ανακυκλώνονται επίσης αλλά με μικρότερη ένταση δευτερεύοντα στοιχεία των οργανισμών όπως μαγνήσιο, κάλιο, νάτριο και αλογόνα αλλά και  ή ιχνοστοιχεία

Ο βαθμός ανάλυσης και λεπτομέριας στην ροή των κύκλων έχει ορισμένα χαρακτηριστικά όπως 

η δεξαμενή αποθήκευσης  (τα υλικά κινούνται αργά) η δεξαμενή ανταλλαγής (μικρότερο τμήμα ανταλλαγής συστατικών)  και επίσης οι γεωβιοχημικοί κύκλοι διακρίνονται σε αέριες (υδρογόνου, οξυγόνου κ.α.) και ιζηματογενείς (φωσφόρου, θείου κ.α.) Οι μετακινήσεις μεταξύ των χώρων αυτών γίνονται μέσα από δρόμους μεταφοράς 

Αυτές οι μετακινήσεις είναι φυσικές και προυπήρχαν της εμφάνισης του ανθρώπου. όμως οι ανθρώπινες δραστηριότητες τους επρρεάζουν, είτε μεταβάλλοντας τους ρυθμούς μετακίνησης ή τις ποσότητες που εγκαθίστανται σε δεξαμενές είτε προσθέτοντας νέες ουσίες στο περιβάλλον

 

 

Οι μοναδικές ιδιότητες του νερού που το κάνουν να θεωρείται 

"Ουσία της ζωής στη Γη "

Το νερό αποτελεί την σημαντικότερη ουσία για την διμιουργία και τη διατήρηση της ζωής στηνΓη.

Αυτό συμβαίνει επειδή είναι μια πολύ ιδιαίτερη ουσία με μοναδικές ιδιότητες. 

Τα μόρια του νερού είναι πολικά.

Λόγω της πολικότητάς του τα μόρια του νερού, ελκονται μεταξύ τους σχηματίζοντας δεσμούς υδρογόνου.

Εμφανίζονται εφόσον το υδρογόνο του ενός μορίου έλκεται από το οξυγόνο του άλλου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα

  • Η συμμετοχή του στην εμφάνιση και διατήρηση της ζωής στη γη

τα μόρια του νερού οργανώνονται σε έναν υψηλότερο βαθμό οργάνωσης  πράγμα που βοηθά την διατήρηση της ζωής στη γη

Οι δεσμοί υδρογόνου σχηματίζονται περισσότερο κατά 15% κατά την στερεοποίηση του νερού με τον σχηματισμό πάγου

  • Η μείωση της πυκνότητας του πάγου σε σχέση με το νερό 

Στον πάγο, κάθε άτομο οξυγόνου περιβάλλεται τετραεδρικά από 4 άτομα υδρογόνου, τα δύο συνδεδεμένα με ομοιοπολικούς δεσμούς έτσι που να σχηματίζεται μόριο νερού, και τα άλλα δύο από γειτονικά μόρια νερού με ομοιοπολικούς δεσμούς. Έτσι ο πάγος αποκτά μια πιο ανοικτή κρυσταλλική τρισδιάστατη δομή με πολλά κενά, πράγμα που συντελεί σε μείωση της πυκνότητάς του. Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, ο πάγος να σχηματίζεται στην κορυφή του νερού

Αντίθετα στο υγρό νερό όπου ένα ποσοστό δεσμών υδρογόνου έχει καταστραφεί εμφανίζει αυξημένη πυκνότητα έως τους 4ο Κελσίου όπου επικρατούν πάλι 


  • Τα τριχοειδή φαινόμενα
     που συναντώνται σε διάφορες περιπτώσεις όπως στην άνοδο νερού από την γη στους βλαστους και φύλλα των φυτών

Η μεγάλη επιφανειακή τάση του νερού λόγω έλξης των μορίων του συνέπεια των δεσμών υδρογόνου δημιουργεί τριχοειδή φαινόμενα στα οποία οφείλεται η άνοδος του νερού από την γη στους βλαστούς και στα φύλλα των φυτών μέσα από ηθμούς. 

  • Η ιδιότητά του σαν σημσντικού διαλύτη

Στην  πολικότητα του νερού, οφείλεται η μεγάλη ικανότητα του νερού να διαλύει πολλές ουσίες. Κυρίως ουσίες που εμφανίζουν πολικότητα ή διαθέτουν πολικές ομάδες

 

 

Ένα άλλο ιδιαίτερο φαινόμενο που παρατηρείται στο νερό, είναι η ασυνήθιστα μεγάλη θερμότητα εξάτμισής του νερού ασκεί σημαντική επίδραση στον καιρό και στον υδρολογι κό κύκλο του νερού. Η εξάτμιση των επιφανειακών νερών απορροφά 30% της ηλιακής ενέργειας και ελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα κατά την συμπύκνωση των υδρατμών.

Αυτό δρα κατά της υπερθέρμανσης της επιφάνειας της γης

(Έχουμε παρατηρήσει ότι η θερμοκρασία της ατμόσφαιρας είναι ανεβασμένη κατά τις βροχερές ημέρες).

Έτσι τον κύκλο του νερού συμβαίνει συγχρόνως και μεγάλη μεταφορά ενέργειας στην γη και στην ατμόσφαιρα

Εξ άλλου, η μεγάλη θερμοχωρητικότητα του νερού ασκεί επίσης σημαντική επίδραση στον καιρό και την διαμόρφωση του κλίματος.

 

 

  •  Το στερεοποιημένο νερό (πάγος) έχει πυκνότητα μεγαλύτερη από το νερό. Σε θερμοκρασία κάτω από τους 4ο Κελσίου το νερό αποκτά όλο και πιο  ανοικτή δομή και μικρότερη πυκνότητα. Έτσι ο πάγος σχηματίζεται στην κορυφή των νερών. Η φυσιολογική κατάσταση της ύλης όπου η αύξηση της θερμοκρασίας έχει σαν αποτέλεσμα την μείωση της πυκνότητας επανενέρχεται στο νερό σε θερμοκρασία πάνω από τους 4ο Κελσίου, στους οποίους το νερό έχει την μέγιστη πυκνότητα

 

Ο κύκλος του νερού στη φύση είναι γνωστός. Με την διαδικασία αυτή το νερό επιτελεί όλες τις λειτουργίες του. Ρυθμίζει το κλίμα, συντηρεί την ζωή, μεταφέρει υλικά, διαλύει και δημιουργεί τα πετρώματα του φλοιού, αυτοκαθαρίζεται, συντελεί στην σταθερότητα του εδάφους και την ισορροπία της υδρόγειου σφαίρας κ.α.


Δήμητρα Σπανού

 


Διαβάστε περισσότερα: file:///C:/Users/dimsp/Documents/%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CE%B1/omoiostasi/%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%99%CE%9F%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%97%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%A6%CE%A5%CE%A3%CE%99%CE%9A%CE%9F%20%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%92%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%9D_%20%CE%9F%CE%99%20%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF%20%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CE%B9%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CF%8D%CE%BB%CE%B7%CF%82%20%CE%B7%20%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%B9%CF%83%CE%BF%CF%81%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AF%CE%B1%CF%82%20%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82.%20%CE%9F%20%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%82%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D%20__%20%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CE%B1%20%CE%A3%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D.html