Νουκλεοτίδια και δεοξυνουκλεοτιδια. Η κοινή γλώσσα λειτουργίας των οργανισμών.

Δήμητρα Σπανού χημικός καθηγήτρια 2ου Γυμν. Δάφνης

 

υπό κατασκευήη

ακατεργαστο

Το μόριο AMP λειτουργεί δαν σημείο αφετηρίας για τον σχηματισμό ATP. 

Τα κυκλικά μόρια cAMP ,cGMP λειτουργουν σαν  μεσολαβητές στη δράση ορμονών και το UTP και CMP σχηματίζουν συνενζυμα για την δραστηριοποίηση των μόνο σακχάρων και λιπιδίων 

 

 

protease (also called a peptidase or proteinase) is an enzyme that catalyzes (increases reaction rate or "speeds up") proteolysis, breaking down proteins into smaller polypeptides or single amino acids, and spurring the formation of new protein products.[1] They do this by cleaving the peptide bonds within proteins by hydrolysis, a reaction where water breaks bonds. Proteases are involved in many biological functions, including digestion of ingested proteins, protein catabolism (breakdown of old proteins),[2][3] and cell signaling.

In the absence of functional accelerants, proteolysis would be very slow, taking hundreds of years.[4] Proteases can be found in all forms of life and viruses. They have independently evolved multiple times, and different classes of protease can perform the same reaction by completely different catalytic mechanisms.

Μια πρωτεάση (ονομάζεται επίσης πεπτιδάση ή πρωτεϊνάση) είναι ένα ένζυμο που καταλύει (αυξάνει τον ρυθμό αντίδρασης ή «επιταχύνει») την πρωτεόλυση, διασπώντας τις πρωτεΐνες σε μικρότερα πολυπεπτίδια ή μεμονωμένα αμινοξέα και ωθώντας το σχηματισμό νέων πρωτεϊνικών προϊόντων.[1] Το κάνουν αυτό διασπώντας τους πεπτιδικούς δεσμούς μέσα στις πρωτεΐνες με υδρόλυση, μια αντίδραση όπου το νερό σπάει τους δεσμούς. Οι πρωτεάσες εμπλέκονται σε πολλές βιολογικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της πέψης των πρωτεϊνών που καταναλώνονται, του καταβολισμού πρωτεϊνών (διάσπαση των παλαιών πρωτεϊνών),[2][3] και της κυτταρικής σηματοδότησης.

 

Ελλείψει λειτουργικών επιταχυντών, η πρωτεόλυση θα ήταν πολύ αργή και θα διαρκούσε εκατοντάδες χρόνια.[4] Οι πρωτεάσες μπορούν να βρεθούν σε όλες τις μορφές ζωής και ιούς. Έχουν εξελιχθεί ανεξάρτητα πολλές φορές και διαφορετικές κατηγορίες πρωτεάσης μπορούν να εκτελέσουν την ίδια αντίδραση με εντελώς διαφορετικούς καταλυτικούς μηχανισμούς.

https://en.wikipedia.org/wiki/Protease

Ελλείψει λειτουργικών επιταχυντών, η πρωτεόλυση θα ήταν πολύ αργή και θα διαρκούσε εκατοντάδες χρόνια.[4] Οι πρωτεάσες μπορούν να βρεθούν σε όλες τις μορφές ζωής και ιούς. Έχουν εξελιχθεί ανεξάρτητα πολλές φορές και διαφορετικές κατηγορίες πρωτεάσης μπορούν να εκτελέσουν την ίδια αντίδραση με εντελώς διαφορετικούς καταλυτικούς μηχανισμούς.

https://en.wikipedia.org/wiki/Protease