Τα μαθηματικά στις Φυσικές Επιστήμες. Νόμος ισοζυγίου: Νόμος μεταφοράς μάζας και θερμότητας με διάχυση και μεταφορά μάζας με συναγωγή

Τα μαθηματικά στις Φυσικές Επιστήμες. Νόμος ισοζυγίου: Νόμος  μεταφοράς μάζας και θερμότητας με διάχυση και μεταφορά μάζας με συναγωγή

της Δήμητρας Σπανού Χημικού καθηγήτριας στο 1ο Γυμνάσιο Δάφνης

 

Μια επιβουλή από διάφανη πορσελάνη

 
 
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ

Ο νόμος του ισοζυγίου περιλαμβάνουν τους νόμους της διατήρησης μαζύ και τους νόμους της μεταφοράς

Στις εξισώσεις μεταφοράς περιλαμβάνονται οι εξισώσεις μεταφοράς μάζας, θερμότητας και μηχανικής ενέργειας

Στις εξισώσεις διατήρησης περιλαμβάνονται η αρχή διατήρησης της μάζας,  η αρχή διατήρησης του συστατικού ι,  η αρχή διατήρησης της ορμής, η αρχή διατήρησης της ενέργειας, και η αρχή διατήρησης κλάσματος μείγματος

 

Διαφορικές εξισώσεις  της μεταφοράς

Είναι νόμος του ισοζυγίου που εκφράζει ΜΕΤΑΦΟΡΑ  σαν την αλαγή στις παραμέτρους του σώματος  (μάζας, θερμότητας , ενέργειας ) 

Δύο είναι οι τρόποι  μεταφοράς : η διάχυση και η συναγωγή. Συνήθως συμβαίνουν ταυτόχρονα και οι δύο

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΔΙΑΧΥΣΗ

Γνωστές μερικές Διαφορικές Εξισώσεις από νόμους μεταφοράς
 
Εξίσωσεις διάχυσης σε μια διάσταση
θK(x, xo, t)/θt = D. θ2K(x, xo, t)/θx2
Εξίσωσεις διάχυσης σε τρεις διαστάσεις
θK(x, xo, t)/θt = D. θ2K(x, xo, t)/θx2
  
Εξίσωση  ροής θερμότητας σε μια λεπτή ράβδο
 θT(x,t)/θt=a.θ2Τ(x,t)/θx=
Εξίσωση  ροής θερμότητας σε ομογενές ισότροπο μέσο σε τρεις διαστάσεις
 θT(x,y,z, t)/θt=a (θ2Τ/θx2 +θ2Τ/θy2+θ2Τ/θz)
 
Διαφορική εξίσωση του κύματος  σε μια διάσταση:  
H συνάρτηση του κύματος  είναι  ψ= ψ(x,t)   ψ= ψ(x,y,z.t)
θ2ψ/θx2 = 1/c2 .θ2ψ/θt2
 Διαφορική εξίσωση του κύματος  σε τρεις διαστάσεις
H συνάρτηση του κύματος  σε τρεις διαστάσεις είναι    ψ= ψ(x,y,z.t)
 =1/c2 .θ2ψ/θt2θ2ψ/θx2+θ2ψ/θy2+θ2ψ/θz2
 
 
Εξίσωση  ροής ρευστού
2f/θx= θ2f/θt2

 

Μεταφορά μάζας με διάχυση
Στην διάχυση όταν μια φάση περιέχει δύο ή περισσότερα συστατικά, των οποίων οι συγκεντρώσεις διαφέρουν από σημείο σε σημείο (κλίση συγκεντρώσεων συστατικών μείγματος)  τότε υπάρχει τάση να μεταφερθεί μάζα συστατικού, (από περιοχές υψηλής συγκέντρωσής του σε περιοχές χαμηλής συγκέντρωσής του)
Η διάχυση μάζας είναι πολύ σημαντικό φαινόμενο γιατί σε αυτό οφείλονται πολλές φυσικές χημικές και βιολογικές διεργασίες
Πολλές φορές, η μεταφορά μάζας, συνδέεται με ταυτόχρονη  μεταφορά θερμότητας ή ορμής π.χ. ύγρσνση

Ακόμα σε διάφορους άλλους επιστημονικούς τομείς συναντάμαι την διάχυση όπως στην επιστήμη της πληροφορίας, στην επιστήμη των υλικών, στην επιστήμη της ζωής, στην κοινωνική επιστήμη.

 

Διάχυση σωματιδίων  στο μείγμα - Κατανομή συγκεντρώσεων συστατικών μείγματος 

Περιγράφει την συμπεριφορά της κίνησης μικροσωματιδίων (μεταφορά ύλης) σε ένα υλικό που προκύπτει από την τυχαία κίνηση κάθε σωματιδίου.

 

1ος  Νόμος Fick (μεταφορά μάζας με διάχυση)  

Το J = θmA/θt, που είναι η ποσότητα ύλης που διαχέεται  ανά μονάδα επιφάνειας σε ορισμένον χρόνο,  είναι ανάλογο του ρυθμού της κλίσης των συγκεντρώσεων  θc στα διαφορετικά και θc/θt  συγκέντρωσης στα συγκεκριμένα σημεία.

 Γίνεται προς την κατεύθυνση ελλαττωμένης θερμοκρασίας (πρόσημο -)

Αποτέλεσμα εικόνας για εξίσωση διάχυσης της θερμοκρασίας

  θmA/θt =  -DθρΑ/θx       

  D=συντελεστής διάχυσης  (m2/s)    ρΑ= μερική πυκνότητα συστατικού Α 

 

 2ος Νόμος Fick : (εξίσωση διατήρησης) παραγωγίζω την προηγούμενη

θYA/θt =  -θDθρA/θx/θx   =-Dθ2YΑ/θx2 [1]

Ο ρυθμός μεταβολής (χρονικός) της συγκέντρωσης σε ένα σημείο και η ροή της ύλης προς και από ένα συγκεκριμένο σημείο (χωρικός)

Μεταφορά θερμότητας με διάχυση Νόμος Fourier

Αποτέλεσμα εικόνας για κλιση θερμοκρασιας στην αγωγη θερμοτητας

Η μεταφορά ενέργειας (θερμότητα) μέσω αγωγής συσχετίζεται με την κλίση της θερμοκρασίας.

 Η μεταφορά θερμότητας λαμβάνει χώρα μέσα σε ένα σώμα στερεό, ύγρό ή αέριο, χωρίς να συνοδεύεται από αλλαγή φάσης και ενώ τα σώματα βρίσκονται σε επαφή

  • ( Nόμος Fourier) προσδιορίζει τον ρυθμό ροής θερμότητας μέσω αγωγής, αν γνωρίζουμε την  κατανομή θερμότητας σε δοσμένη περιοχή καθώς μεταβάλεται ο χρόνος. Eίναι προς την κατεύθυνση ελλαττωμένης θερμοκρασίας (πρόσημο -)
  •  Σύμφωνα με τον νόμο μεταφοράς ενέργειας με αγωγή Q = -kT/dx  και σε καρτεσιανές Q = -k T

 Βασική  Διαφορική εξισώσεις του  Fourier : DQ/dt =-KS dΤ/dx

όμως σύμφωνα με τον νόμο μεταφοράς ενέργειας με αγωγή Q = -kT/dx 

και αφου κάνουμε την αντικατάσταση παραγωγίζουμε ξανά επίσης σύμφωνα με τον θεμελιώδη νόμο της θερμοδυναμικής  Q=mcpΤ

θ(mcΤ)/dt =-KS θΤ/dx  ή θΤ/dt =-KS/mc θΤ/dx  ή  θΤ/dt =-KSdxΤ/mc dx θΤ/dx  ή θΤ/dt =-K/ρcp dx θΤ/dx    (Sdx/m =V/m =1/ρ)

 . θT/dt = (K/ρcp )θ2T/θx2       λ/ρcp   

 Οφείλεται στην  μεταβολή ή κλίση της θερμοκρασίας στον χώρο είναι  διάνυσμα κάθετο στην κατεύθυνση ροής της θερμότητας.

και παριστάνει το ποσό της θερμότητας ανά μονάδα χρόνου(χρονική μεταβολή) που διαφεύγει μεταξύ σημείων l και  l+Dl (χωρική μεταβολή)

Q =θερμότητα σε cal   

t=χρόνος (s)

K= συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (cal/m2

S=επιφάνεια κάθετη στη ροή θερμότητας , m2

θ=θερμοκρασία (Co)

l= μήκος (m) 

Σημεία με την ίδια θερμοκρασία καθορίζουν μια ισοθερμική επιφάνεια . Η ροής της θερμότητας είναι επίσης διάνυσμα κάθετο στις ισοθερμικές επιφάνειες

Από την θερμοδυναμική, η εξίσωση της θερμότητας δίνεται από τον πρώτο θερμοδυναμικό νόμο   ΔU = Q - W  Για ασυμπίεστα ρευστά W=0

 

Η Aγωγή θερμότητας σε μια διάσταση, σε ισότροπο υλικό και στερεό επίπεδο σώμα, δίνεται από την

 θΤ(x,t)/θt =αθ2Κ(x,t)/θx2

Έστω λεπτή ράβδος l και T(x,t) η κατανομή θερμοκρασίας την χρονική στιγμή t

Αν Τ(x.0) η αρχική κατανομή , η θερμοκρασία σε κάθε άλλη χρονική στιγμή δίνεται από την αντίστοιχη σχέση 

θΤ(x,,t)/θt =αθ2Κ(x,t)/θx2

α= θερμικός συντελεστής διάχυσης

Κ= θερμική αγωγιμότητα

cp= ειδική θερμότητα

αντίστοιχα, η

 Η Aγωγή θερμότητας σε τρεις διαστάσεις

 θT(x,y,z, t)/θt=a (θ2Τ/θx2 +θ2Τ/θy2+θ2Τ/θz)

 

Σύγκριση :Μεταφορά μάζας με διάχυση και μεταφορά θερμότητας με αγωγή:

σε ασυμπίεστα ρευστά με σταθερό συντελεστή μεταφοράς θερμότητας

Σε αέρια μείγματα τα δύο αυτά φαινόμενα φαινόμενα διέπονται από τους ίδιους νόμους Σε μοριακό επίπεδο οφείλονται και τα δυο σε άτακτη κίνηση των μορίων

Η μεταφορά γίνεται μέσω των αντιστοίχων κλίσεων δηλαδή της διαφορά που έχουν τα αντίστοιχα μεγέθη σε δυο σημεία

(Κλίση μεγέθους, όπως της

 α. Κλίση της συγκέντρωσης συστατικού πολυσυστατικών μειγμάτων 

β. Κλίση της θερμοκρασίας , που εκφράζει την ανομοιομορφία κατανομής του μεγέθους αυτού σε διαφορετικά σημεία

 

Μεταφορά μάζας και ενέργειας με συναγωγή

Σχετίζεται με μεταφορά μάζας μέσω τυρβώδους ρούς και επιτρέπει την μεταφορά μεγάλων ποσών μάζας

Ταχύτητα ροής u. Διακρίνουμε την εξαναγκασμένη συναγωγή όπου εξωτερικές πηγές προκαλούν την συναγωγή π.χ. ανεμιστήρας και την φυσική συναγωγή μέσω μεταβολής της πυκνότητας και βαρύτητας π.χ. τα καυσαέρια κινούνται προς τα πάνω

Διαφορικές εξισώσεις

θΤ/θt  = -uθΤ/θx

θYA/θt = -uθYA/θx

ΤΕΛΙΚΑ Η ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΜΑΖΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΔΙΑΧΥΣΗς ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ  ΣΥΝ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΑΥΞΟΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΛΟΓΩ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ (wA

  Dθ2YΑ/θx2     + uθYA/θx + WA

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις διαχυσης μάζας:

 Διάχυση σωματιδίων μέσα σε υγρό ή αέριο (κίνηση Brown)

Η μερική διαφορική εξίσωση που διέπει την συγκέντρωση μιας ουσίας  c διάχυσης σε μια περιοχή από τον 2ο νόμο   Fick είναι θc/θt =Κc2/θx2

Έχει μελετηθεί η διάχυση σωματιδίων μέσα σε υγρό ή αέριο (κίνηση Brown)  Ρόμπερτ Μπράουν το 1827,  1905 ο Άλμπερτ Αϊνστάιν με τη ΜΔΕ

θΚ(x,xo,t)/θt =Dθ2Κ(x,xo,t)/θx2 v

 D==kT/γ  Το Κ εδώ θεωρείται σαν συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (να παρατηρηθεί το σωμάτιο στη θέση x αν στην χρονική στιγμή t=0 βρισκόταν στην θέση xo ) 

και για κάθε t το αόριστο ολοκλήρωμα της Κ ως προς x πρέπει να είναι ισο με 1

για t=0 η παράγωγός του ως προς t είναι 0. Η φυσική σημασία και των δύο είναι προφανής.

Η πιθανότητα να βρεθούν τα σωματίδια σε όλον τον χώρο έως άπειρο είναι 1, ενώ σε χρόνο 0 δεν βρίσκονται πουθενά σωματίδια

Διάχυση σταγόνας από μελάνι σε διαφανές υγρό

Μπορούμε να εφαρμόσουμε την ίδια θεωρία στην μελέτη της διάχυσης μιας σταγόνας από μελάνι 

Το Κ(x,xo,t) δίνει την πυκνότητα μάζας μιας σταγόνας μελανιου mink kαι άρα το αόριστο ολοκλήρωμα Κ(x,xo,t)dx = mink

Από την εξίσωση διάχυσης θΚ(x,xo,t)/θt =Dθ2Κ(x,xo,t)/θx2

για μικρούς χρόνους, προκύπτει μαθηματική σχέση από την οποία φαίνεται ότι η διάχυση είναι ισότροπη 

Η πιθανότητα ανίχνευσης ελλαττώνεται με την απόσταση από την αρχική θέση ενώ υπολογίζεται η πιθανότητα επιστροφής σωματιδίου στην αρχική θέση, PR(t) =K(xo,xo,t) καθώς και η μέση τιμή των τετραγώνων της απόστασης. (r2) ={ (x-xo)2}(t)

 

Στην μεταφορά  χημικών συστατικών μέσω  διάχυση με την κλίση στις συγκεντρώσεις τους

 έχει σαν αποτέλεσμα την ροή μάζας που δίνεται από τον 1ο και 2ο Νόμος Fick)

1ος  Νόμος Fick   G διαχ = -  (Γi/ρ  ) /θmi/θy

G διαχ= ρυθμός διάχυσης  ,  Γi/ρ =Δi= συντελεστής διάχυσης 

 

 

Οι Διαφορικές εξισώσεις   αγωγής θερμότητας στις τρεις διαστάσεις

Θεωρούμε τον  τελεστή Laplace Δ ή 2

Δ = θ2/θx + θ2/θy   + θ2/θz = 2
και την εξίσωση Εξίσωση Poisson
 

 Η  γενική εξίσωση αγωγιμότητας θερμότητας σε καρτεσιανές συντεταγμένες εφόσον δεν υπάρχει πηγή θερμότητας

 αν σε μια διάσταση έχουμε  θΤ(x,,t)/θt =αθ2Κ(x,t)/θx2

  θ(kθT/θx)/θx  + θ(kθT/θy)/θy + θ(kθT/θz)/θz =ρcpθΤ/θt  

α= k/ρcp

α 2Τ  =θΤ/θt    και χωρίς παραγωγή θερμότητας   α 2Τ  = 0   ή  2Τ  = 0   (εξίσωση Laplace)

 Η  γενική εξίσωση αγωγιμότητας θερμότητας σε καρτεσιανές συντεταγμένες με  πηγή θερμότητας (αντίσταση, χημική εξίσωση πυρηνική αντίδραση κ.α.)

  θ(kθT/θx)/θx  + θ(kθT/θy)/θy + θ(kθT/θz)/θz  + q΄΄΄  =ρcpθΤ/θt  

α= k/ρcp

α 2Τ   +  q΄΄΄/ ρcp  =0   (εξίσωση Poisson)

αντίστοιχα η εξίσωση κύματος χωρίς επιπρόσθετη ενέργεια γίνεται α Ψ =  1/v2 θ2Ψ/θt2  =0  (εξίσωση Laplace)

                               

Δήμητρα Σπανού

ΠΗΓΕΣ

https://www.physics.ntua.gr/ProgMech/2013/Lecutures/07/diffusion.pdf

file:///G:/math%20phys/Διάλεξη%2004%20-%20Εξίσωση%20αγωγής%20θερμότητας.pdf

 

 

file:///G:/math%20phys/M6_SCRS_6_2.pdfΕπιστήμη Υλικών 1 Ενότητα 7: Διάχυση Διδάσκων: Γ.Ν. Αγγελόπουλος ...

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BE%CE%AF%CF%83%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82#%CE%A4%CE%BF_%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82_%CF%84%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82

ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

 
1024 × 768Η εικόνα ενδέχεται να υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα. Μάθετε περισσότερα