Τα μαθηματικά στις Φυσικές Επιστήμες: Οι αριθμοί, οι πραγματικοί αριθμοί, οι φανταστικοί αριθμοί και οι μιγαδικοί αριθμο στην Φυσική. Οι συναρτήσεις , πραγματικές, μιγαδικές, διαφορικές, διανυσματικές,

Τα μαθηματικά στις Φυσικές Επιστήμες: Οι αριθμοί, οι πραγματικοί αριθμοί, οι φανταστικοί αριθμοί και οι μιγαδικοί αριθμο στην Φυσική. Οι συναρτήσεις , πραγματικές, μιγαδικές, διαφορικές, διανυσματικές,

της Δήμητρας Σπανού 

 

υπό κατασκευή

 

ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 

Οι φυσικοί αριθμοί   1,2,3,...είναι αφηρημένες έννοιες που περιγράφουν μέγεθος συνόλων

Οι ακέραιοι αριθμοί   0,1,2,3,...είναι αφηρημένες έννοιες που περιγράφουν τα σχετικά  μεγέθη συνόλων (πόσα παραπάνω έχει το Α από το Β)

Οι ρητοί αριθμοί   1,2,3,...είναι αφηρημένες έννοιες που περιγράφουν λόγους μεγεθών 2 συνόλων. Αν πήρα τα 3/4 από ένα σύνολο,  αυτό έχει 4 μέρη (το πρώτο σύνολο) κι εγώ πήρα τα 3 (σύνολο αυτών που πήρα)

άρρητοι αριθμοί

Υπάρχουν όμως και κάποιοι αριθμοί που συναντώνται σε πολλές άπειρες εκφράσεις όπως ο αριθμός π που προκύπτει

α. π=2(2/1.2/3.4/3.4/5.6/5/6/7...)

β. π=4(1-1/3+1/5-1/7+1/9-1/11....)

γ. π=3,1415926535897...

δ. π={ 6(1+1/4+1/9 +1/16+1/25+...)}1/2

ε.  π= μήκος της περιφέριας οποιουδήποτε κύκλου /διάμετρος του κύκλου αυτού

ή   21/2 =1,414213562373....

Οι αριθμοί αυτοί λέγονται άρρητοι  Τους άρρητους διακρίνουμε σε αυτούς που μπορούν να είναι λύσεις αλγεβρικών εξισώσεων όπως  η τετραγωνική 2  (υπολογίσιμοι άρρητοι) και σε αυτούς που δεν είναι όπως το π  (μη υπολογίσιμοι άρρητοι)

Έτσι το σύνολο των ρητών αριθμών διευρύνεται και και συμπεριλαμβάνει και τους άρρητους ώστε  διαμορφώνεται σαν το σύνολο των πραγματικών αριθμών R από την αγγλική λέξη Real 

 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 

ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Οι πραγματικοί αριθμοί εξυπηρέτησαν για πολλά χρόνια τις Φυσικές Επιστήμες και έως τις αρχές του 20ου αιώνα δεν υπήρξε καμμιά απαιτηση για την ανάγκη εισαγωγής άλλου συστήματος στην Φυσική .

Το σύστημα των πραγματικών αριθμών έχει επιλεγεί στην φυσική για την "μαθηματική του λειτουργικότητα, απλότητα, κομψότητα, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι βρίσκεται σε συμφωνία με τις φυσικές έννοιες της απόστασης και του χρόνου σε πολύ μεγάλη περιοχή τιμών

Μας προδιαθέτει ακόμα ότι αυτή η συμφωνία παύει να υπάρχει σε πολύ μικρές τάξεις μεγέθους για την απόσταση ή τον χρόνο

Οι πραγματικοί αριθμοί μπορούν να περιγράψουν ικανοποιητικά τα θέματα της Κλασσικής Φυσικής. Επί πλέον βρίσκονται σε συμφωνία με τις φυσικές έννοιες της απόστασης και του χρόνου. 

Πέντε είναι οι βασικοί νόμοι της φύσης όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι πραγματικοί αριθμοί των μαθηματικών για τους υπολογισμούς Φυσικών μεγεθών 

Η εξίσωση για την Μελέτη της κίνησης των μαζών σε πεδία δυνάμεων και οι 4 εξισώσεις του Maxwell

Οι πραγματικοί αριθμοί  C ή R1 έχουν προέλθει από τους φυσικούς αριθμούς (Ν αγγλική λέξη Natural) που προσδιορίζει μια ασυνεχή οντότητα (π.χ. δέκα ποτήρια). Από αυτό προήλθε το σόνολοτων ακεραίων Ζ από τη γερμανική λέξη Zahl μέσα από την πράξη της αφαίρεσης των  φυσικών και των ρητών Q (από τη αγγλική λέξη Quotient που σημαίνει πηλίκο) 

Oi πραγματικοί αριθμοί είναι αφηρημένες έννοιες που περιγράφουν τα μέτρα συνεχών ποσοτήτων (όπως μήκος, βάρος , ποσότητα μάζας κ.α.)

 

ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ: 
 ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΥΠΩΘΟΥΝ ΦΥΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

Οι μιγαδικοί αριθμοί είναι διατεταγμένα ζεύγη πραγματικών αριθμών με την προσθήκη ενός ακόμα στοιχείου της τετραγωνικής ρίζας του-1

Οι μιγαδικοί αριθμοί εισάγωνται στην επιστήμη των μααθηματικών τον 16ο αιώνα από τον Ιταλό Ρενέ Ντεκαρτ,

  λόγω της ανάγκης για  ευρεσης τετραγωνικής ρίζας του -1

Είναι επέκταση των πραγματικών αριθμών με την προσθήκη ενός στοιχείου του i ώστε i2 = -1 

Έτσι, δημιουργείται ένας νέος αριθμός που χαρακτηρίστηκε  «imaginaire» δηλαδή «φανταστικός»- και απέκτησε δικό του συμβολισμό  i

τον 18ο αιώνα από πρόταση  του μαθηματικού EULER στο γνωστό βιβλίο του Elements of Algebra ως ‘neither nothing, nor greater than nothing, nor less than nothing… (ούτε τίποτε, ούτε μεγαλύτερο από το τίποτε, ούτε μικρότερο από το τίποτε!) 

Ακόμα ο Euler και οι μαθηματικοί τη εποχής εκείνης είπαν ότι οι φανταστικοί αριθμοί εφευρέθηκαν δεν επινοήθηκαν.

these numbers present themselves to the mind; they exist in our imagination and we still have a sufficient idea of them

Αυτοί οι αριθμοί παρουσιάζονται στον μυαλό. υπάρχουν στη φαντασία μας και έχουμε ακόμα μια επαρκή ιδέα γι 'αυτούς

Η ένωση των φανταστικών με τους πραγματικούς αριθμούς απετέλεσε το σύνολο των μιγαδικών αριθμών Ζ που έμελλε να παίξει πρωταρχικό ρόλο στην εξέλιξη των φυσικών επιστημών αλλά και της  ιστορίας γενικά.

a + i b {\displaystyle a+ib}

 

 
ΟΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
Στα Μαθηματικά , συνάρτηση ή απεικόνιση είναι μια αντιστοίχιση μεταξύ δύο συνόλων, που καλούνται  
πεδίο ορισμούA και πεδίο τιμών B.   
Κάθε ένα στοιχείο απο το πεδίο ορισμού Α πρέπει να αντιστοιχίζεται σε ένα και μόνο στοιχείο του πεδίου τιμών Β. 
 
Image result for γραφικη παρασταση συναρτησης
Συναρτήσεις που ορίζονται στο σύνολο των πραγματικών αριθμών καλούνται πραγματικές συναρτήσεις  
 Όταν κάθε συνάρτηση f: A→B με Α⊆R      και Β⊆R
και η απεικόνησή τους  με Α⊆R 
   γίνεται  στο καρτεσιανό επίπεδο με ζευγάρια αριθμών  (x, f(x) που αντιστοιχούν σε σημεία του επιπέδου
 γραφική παράσταση είναι η απεικόνιση αυτών των ζευγαριών στο καρτεσιανό επίπεδο, όπου κάθε ζευγάρι ορίσματος-τιμής είναι ένα σημείο της γραφικής παράστασης και το σύνολο των σημείων σχηματίζουν τη καμπύλη της γραφικής παράστασης.
 
Πραγματικες συναρτήσεις n μεταβλητών
Oi συναρτήσεις μπορεί να έχουν και περισσότερες από μια μεταβλητές
Image result for διάγραμμα συναρτήσεων 2 μεταβλητών
Κάθε συνάρτηση f: A→B με Α⊆Rn και Β⊆Rn 
 ονομάζεται πραγματική συνάρτηση n μεταβλητών.
Για n=2 η γραφική παράσταση είναι τρισδιάστατη (μήκος, πλάτος και ύψος).
 Εναλλακτική απεικόνιση γίνεται με τα διαγράμματα ισοϋψών καμπύλων (contour plots) 
 
 
Μιγαδικές  συναρτήσεις
Το σύνολο των μιγαδικών αριθμών αποτελείται από συνθετους αριθμούς, αριθμούς- διατεταγμένα ζεύγη ( )
Μια σύνθετη συνάρτηση είναι  από σύνθετους αριθμούς σε σύνθετους αριθμούς
Φυσιολογικά ορίζεται ένας τομέας που είναι ανοικτό υποσύνολο του επιπέδου των μιγαδικών αριθμών Ζ
Κάθε τέτοια πολύπλοκη συνάρτηση, λαμβάνει τιμές z από τον τομέα αυτόν και οι εικόνες τους f(z) ανήκουν επίσης στους μιγαδικούς αριθμούς. Μια μιγαδική συνάρτηση  μπορεί να χωριστεί σε πραγματικά και φανταστικά μέρη
 
z=a + bi      και  f(z) = f(a+bi) = u(a,b)  + iv(a,b)  
 όπου z, f(z), a, b, u,v είναι πραγματικοί αριθμοί
 
Διαφορικές Συναρτήσεις. Μιας μεταβλητής (σύνηθεις) ή περισσότερων (μερικές)
Είναι συναρτήσεις μιας ή περισσότερων μεταβλητών που περιέχουν μια ή περισσότερες μεταβλητές και παραγώγους τους.
Μπορεί να έχουν μια μεταβλητή (σύνηθεις Δ.Ε.) ή περισσότερες (μερικές Δ.Ε,)

Μια μερική διαφορική εξίσωση με δύο μεταβλητές έχει τρεις παραγώγους και μπορεί να γραφεί με γενικό τύπο

ΑθΨ/θx2 +Βθ2Ψ/θyθx+Cθ2Ψ/θy) + D(x,y,Ψ, θΨ/θx, θΨ/θy)  

 
 
 
Διανυσματικές συναρτήσεις
 ΠΗΓΕΣ

 

https://el.wikipedia.org/wiki/Μιγαδικός_αριθμός

https://el.wikipedia.org/wiki/Φανταστικός_αριθμός

 
Bi=hLk{\displaystyle {\textit {Bi}}={\frac {hL}{k}}}
 
 
 
 
 

όπ;oου z,

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

This last equation is in a very high dimension,[2] so the solutions are not easy to visualize.

Photoemission[edit]

Property/Effect Nomenclature Equation
Photoelectric equation
 • Kmax = Maximum kinetic energy of ejected electron (J)
 • h = Planck's constant
 • f = frequency of incident photons (Hz = s−1)
 • φ, Φ = Work function of the material the photons are incident on (J)
Threshold frequency and
 • φ, Φ = Work function of the material the photons are incident on (J)
 • f0, ν0 = Threshold frequency (Hz = s−1)
Can only be found by experiment.

The De Broglie relations give the relation between them:

Photon momentum
 • p = momentum of photon (kg m s−1)
 • f = frequency of photon (Hz = s−1)
 • λ = wavelength of photon (m)

The De Broglie relations give:

Quantum uncertainty[edit]

Property or effect Nomenclature Equation
Heisenberg's uncertainty principles
 • n = number of photons
 • φ = wave phase
 • [, ] = commutator
Position-momentum

Energy-time

Number-phase

Dispersion of observable
 • A = observables (eigenvalues of operator)

General uncertainty relation
 • A, B = observables (eigenvalues of operator)
Probability Distributions
Property or effect Nomenclature Equation
Density of states  
Fermi–Dirac distribution (fermions)
 • P(Ei) = probability of energy Ei
 • g(Ei) = degeneracy of energy Ei (no of states with same energy)
 • μ = chemical potential
Bose–Einstein distribution (bosons)  

Angular momentum[edit]

Property or effect Nomenclature Equation
Angular momentum quantum numbers
 • s = spin quantum number
 • ms = spin magnetic quantum number
 • = Azimuthal quantum number
 • m = azimuthal magnetic quantum number
 • mj = total angular momentum magnetic quantum number
 • j = total angular momentum quantum number
Spin projection:

Orbital:

Total:

Angular momentum magnitudes angular momementa:
 • S = Spin,
 • L = orbital,
 • J = total
Spin magnitude:

Orbital magnitude:

Total magnitude:

Angular momentum components   Spin:

Orbital:

Magnetic moments

In what follows, B is an applied external magnetic field and the quantum numbers above are used.

Property or effect Nomenclature Equation
orbital magnetic dipole moment

z-component:

spin magnetic dipole moment

z-component:

dipole moment potential
 • U = potential energy of dipole in field

The Hydrogen atom[edit]

Property or effect Nomenclature Equation
Energy level :p≈
Spectrum λ = wavelength of emitted photon, during electronic transition from Ei to Ej

 

 

 

/